Koordinatörlüğümüz; Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biri olan “Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon” hedefi çerçevesinde Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan performans uygulamaları, sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme çalışmaları, performansa dayalı ek ödeme uygulaması, kurumsal performans değerlendirme çalışmaları, yönetici performansı değerlendirme çalışmaları, teşhisle ilişkili gruplar, klinik performans ölçümü çalışmaları ile hasta ve çalışan güvenliği alanlarında 2007 yılından itibaren İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü adı altında faaliyetlerini yürütmeye başlamış olup, daha sonra yapılan değişiklikle 27.06.2015 tarih ve 29339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” in 4/e Maddesine göre; İl Sağlık Müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmekle görevli bir birim olarak "İl Kalite Koordinatörlüğü" adı altında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bunlara ek olarak 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 25.maddesinin ikinci fıkrası gereği; sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunun Bakanlık politikalarına, stratejik plan hedeflerine ve programlarına uygunluğunun izlenmesi, sonuçların ve değerlendirmelerin yer aldığı raporların bakanlığa gönderilmesi amacıyla oluşturulan "İzleme ve Değerlendirme Birimi" ile “İl Koordinasyon Uygulaması”, Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması kapsamında uygulamaya konulan “Beyaz Kod” uygulamalarının takip ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan “İl Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” , İl Sağlık Müdürlüklerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına uyguladıkları müeyyidelerin web ortamında takibi amacıyla oluşturulan "Web Tabanlı Uygulama", "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği yürütülen Bürokrasinin azaltılması ve idari işleyişin basitleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemler ile 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin birim performans puanlarının hesaplanması ile ilgili iş ve işlemler de İl Kalite Koordinatörlüğümüzce yürütülmektedir.

 

 

“Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” e ulaşmak için tıklayın