İl Kalite Koordinatörlüğü

GÜNCELLENME TARİHİ: 02/02/2017

Koordinatörlüğümüz; Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biri olan; Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon hedefi çerçevesinde Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan performans uygulamaları, sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme çalışmaları, performansa dayalı ek ödeme uygulaması, kurumsal performans değerlendirme çalışmaları, yönetici performansı değerlendirme çalışmaları, teşhisle ilişkili gruplar, klinik performans değerlendirme çalışmaları ile hasta ve çalışan güvenliği alanlarında 2007 yılından itibaren İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü adı altında faaliyetlerini yürütmeye başlamış olup, daha sonra yapılan değişiklikle 27.06.2015 tarih ve 29339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik in 4/e Maddesine göre; İl Sağlık Müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmekle görevli bir birim olarak İl Kalite Koordinatörlüğü; adı altında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bu kapsamda;

  • 1- 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25.maddesinin ikinci fıkrası gereği; sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunun Bakanlık politikalarına, stratejik plan hedeflerine ve programlarına uygunluğunun izlenmesi, sonuçların ve değerlendirmelerin yer aldığı raporların bakanlığa gönderilmesi amacıyla oluşturulan İl İzleme uygulaması,
  • 2- Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin 04.07.2013 tarihli ve 11045126.010.06.02.15753 sayılı yazısı (2013/3 sayılı genelge); “Sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde koordinasyonun sağlanması için İl Sağlık Müdürlüğünün başkanlığında organize edilen İl Koordinasyon Uygulaması toplantıları ve alınan kararların takibi ile ilgili iş ve işlemler,
  • 3- Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması kapsamında uygulamaya konulan Beyaz Kod uygulamalarının takip ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi,
  • 4- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği yürütülen Bürokrasinin Azaltılması ve İdari İşleyişin Basitleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemler,
  • 5- 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin birim performans puanlarının hesaplanması ile ilgili iş ve işlemler,
  • 6- Müsteşarlık Makamının 18.01.2017 tarih ve 26325996-060.99-E.10 sayılı onayı İl sağlık müdürlüklerince yürütülen faaliyetlerin, Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilme düzeylerinin, performans göstergeleri kullanılarak ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak oluşturulan İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi (ISMPDS) ile işlemler de İl Kalite Koordinatörlüğümüzce yürütülmektedir.

Bize Ulaşın

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Yüceyurt Mah. Rahmi Günay Cad.
Merkez/ SİVAS
Telefon: 0346 225 63 67
Faks:      0346 221 95 55